ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori „Bajtuś”, zwane dalej „Przedszkolem”, jest niepubliczną jednostką oświatową.

§ 2

Podstawą prawną działania Przedszkola jest:
-
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
-
rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty
-
niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący
-
wpis do ewidencji placówek oświatowych

§ 3

Pełna nazwa przedszkola brzmi:

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori „Bajtuś", ul. Ogrodowskiego 22a, 44-203 Rybnik

§ 4

Organem prowadzącym Przedszkole jest:

BAJTEX Zuzanna Wichrzycka z siedzibą w Rybniku 44-203, przy ul. Ogrodowskiego 22a,

§ 5

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Rybniku.

§ 6

Przedszkole używa pieczęci urzędowej, w rozumieniu przepisów o pieczęciach państwowych, zawierającą pełną jego nazwę. Dopuszcza się możliwość używania na pieczęci oraz w nagłówkach skrótu nazwy Przedszkola w brzmieniu: Przedszkole Montessori oraz podawania poza nazwą numeru NIP i REGON oraz numeru telefonu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 7

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem Przedszkola jest:

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci.
2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
3. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.
4. Współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
5. Stwarzanie możliwości nawiązania stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym.

§ 8

Zadaniem Przedszkola jest:

1. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
2. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej go rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń
3. Inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie
4. Zapewnianie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka
5. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej
6. Nauka samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności
7. Przygotowanie do podjęcia nauki w szkole

§ 9

Zadania Przedszkola realizowane są m.in. poprzez:

1. Wycieczki krajoznawcze, wycieczki do różnych organizacji i instytucji, kultywowanie tradycji, dyskusje, prezentacje, spotkania etc.
2. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

§ 10

Organami Przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola, zwany dalej „Dyrektorem”
2. Rada Pedagogiczna Przedszkola, zwana dalej „Radą”
3. Rada Rodziców Przedszkola, zwana dalej „Radą Rodziców”

§ 11

Do kompetencji Dyrektora należy:

1. Kierowanie i reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,
2. Wyznaczanie nauczyciela, któremu powierzona zostanie funkcja zastępcy, polegająca na pomocy w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego oraz przejęciu obowiązków Dyrektora w przypadku jego nieobecności,
3. Planowanie, organizowanie, nadzorowanie pracy Przedszkola, a w szczególności:

a) tworzenie warunków do realizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo-dydaktycznego,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego: analizowanie, diagnozowanie i ocenianie efektu pracy nauczycieli w zakresie wybranych obszarów: stopień realizacji zadań z planu rocznego, korelacja planu rocznego z planami miesięcznymi, stopień realizacji celów procesu dydaktycznego, znajomość wychowanków, współpraca ze środowiskiem,
c) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Przedszkola- organizację pracy;
d) Mierzenie jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustala sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników;
e) prowadzenie obserwacji zajęć i pracy nauczycieli;
f) organizowanie szkoleń;
g) prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym;
h) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
i) gromadzenie informacji na temat pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy
j) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
k) zapewnienie kadrowych, organizacyjnych i materialnych warunków do realizacji zadań wynikających z podstawy programowej,
l) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, załatwianie spraw kadrowych pracowników przedszkola,
m) przyjmowanie dzieci do Przedszkola oraz skreślenie ich z listy w związku z nie wypełnianiem warunków umowy przez rodziców,
n) rozpatrywanie wniosków, próśb i życzeń rodziców,
o) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,

4. Realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną,
5. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych


§ 12
Rada Pedagogiczna
 
1. Rada jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Rada ustala w oparciu o własnym regulamin założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok szkolny,
3. W skład Rady wchodzą:

a) Dyrektor jako jej przewodniczący
b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

4. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a nadto na zaproszenie przewodniczącego – zaproszeni goście, których głos ma charakter doradczy (opiniodawczy).
5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
7. Do kompetencji Rady należy:

a) ustalenie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola; w trakcie roku dopuszczalne jest dokonywanie zmian nie zmieniających koncepcji rocznej,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) występowanie z wnioskiem do Organu Prowadzącego Przedszkole o odwołanie dyrektora ze stanowiska
 
 § 12a

1. Osoba prowadząca Przedszkole (właściciel), może pełnić każdą funkcję (dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel bądź pracownik administracji) w Przedszkolu.

§ 13

Rada Rodziców:

1. Jest organem społecznym działającym na rzecz Przedszkola , współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole.
2. Rada Rodziców powstaje jeżeli ogół rodziców, na pierwszym zebraniu w roku szkolnym, zgadza się na jej funkcjonowanie – propozycja powstania Rady Rodziców wychodzi od Dyrektora Przedszkola i jest poddana pod głosowanie jawne.
3. W Radzie Rodziców zasiadać może co najmniej 2 rodziców z każdej grupy wiekowej, wybranych w trybie jawnego bądź niejawnego głosowania na pierwszym zebraniu dla rodziców w każdym roku szkolnym,
4. Rada Rodziców ma prawo do:

a) wglądu w roczne plany pracy Przedszkola a także do konsultacji i współrealizacji planów miesięcznych
b) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Przedszkola spotkań z Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne.
c) wspieranie działalności statutowej Przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 14

Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola.

1. Przy zgłoszeniu większej liczby dzieci niż liczba miejsc w Przedszkolu, osoba prowadząca, po wysłuchaniu opinii Dyrektora, decyduje o przyjęciu kolejnych dzieci.
2. W szczególności kryterium przyjęć dzieci mogą być: kolejność zgłoszeń oraz popisanie z rodzicami umowy o świadczeniu usług.

§ 15

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
3. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00 z zastrzeżeniem skrócenia bądź wydłużenia godzin pracy Przedszkola na wniosek rodziców.

§ 15a

1. Do Przedszkola przyjmowane mogą być dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub innymi niepełnosprawnościami
2. Warunkiem przyjęcia do Przedszkola dziecka z niepełnosprawności, jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
3. Dzieci z niepełnosprawnościami mogą przebywać w przedszkolu od 2,5 roku do podjęcia edukacji szkolnej. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na wniosek rodziców.
4. Za zgodą prowadzącego Przedszkole istnieje możliwość przyjęcia dziecka z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 2,5 roku.

§ 16

1. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „ Karty zgłoszenia dziecka” i podpisanie „Umowy o świadczeniu usług” przez Przedszkole, oraz wpłata jednorazowego wpisowego, którego wysokość reguluje Cennik.

§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
2. Liczba oddziałów może zostać zwiększona do w zależności od potrzeb środowiska.
3. W Przedszkolu w razie potrzeby może być organizowana grupa dla dzieci w wieku 2 lat, mająca na celu złagodzenie warunków adaptacji w Przedszkolu.
4. W przedszkolu zorganizowany jest oddział dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych obowiązkowym oddziaływaniem przygotowującym do podjęcia nauki w szkole.

§ 18

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece co najmniej jednego nauczyciela.
2. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych pod ich opieką.
3. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów, nauczyciele ci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
4. Przedszkole uwzględnia doradztwo rodziców przy doborze nauczyciela.

§ 19

1. Usługi oraz wyżywienie w Przedszkolu świadczone są odpłatnie. Wysokość opłat reguluje Cennik.
2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Dyrektor w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
3. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, obejmują następujące bezzwrotne należności:

a) jednorazową opłatę wpisową;
b) opłatę czesnego;
c) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określoną umową cywilno – prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.


4. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy, i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
5. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia lub rozwiązania tejże umowy.
6. Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez Dyrektora do wiadomości rodziców do 30 kwietnia. Wysokość czesnego na dany rok szkolny może wzrosnąć o wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania przedszkola.
7. Przedszkole zapewnia w ciągu dnia śniadanie, obiad i podwieczorek oraz napoje ciepłe i zimne
8. Istnieje możliwość korzystania przez Pracowników Przedszkola z wyżywienia po uiszczeniu przez pracownika opłaty za posiłek.

§ 20

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, zaś Dyrektor, na wniosek nauczycieli, dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego.
2. Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są zgodne z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
3. Nauczyciel dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zadecydują o wcześniejszym rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego, prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.
4. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
5. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe/uzupełniające. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor.
6. Przedszkole może zorganizować w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają taką wolę (w zwykłej pisemnej formie oświadczenia).
7. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieka nauczyciela prowadzącego grupę.
8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających i nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi 2-4 letnimi 15minut,
b) z dziećmi 5–6 letnimi 30 minut,
c)
z zastrzeżeniem prawa Przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od potrzeb dzieci.

§ 21

1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa dokument „Arkusz organizacyjny Przedszkola”, opracowany przez Dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. W Arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów;
b) liczbę pracowników łącznie;
c) ogólną liczbę dzieci wraz z podziałem na oddziały;
d) kwalifikacje nauczycieli

3. Arkusz może być okazywany pracownikom Kuratorium Oświaty sprawującym nadzór pedagogiczny oraz pracownikom Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
4. Arkusz organizacyjny Przedszkola zatwierdza osoba prowadząca.
5. Dokumentacja działalności Przedszkola, dotycząca procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, obejmuje roczny plan pracy przedszkola, roczny plan współpracy z rodzicami i środowiskiem, miesięczne plany pracy grupy, dzienniki zajęć, kartę obserwacji dziecka.
6. W planowaniu procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego uwzględnia się zasady pedagogiki Marii Montessori, zgodnie z którym działa Przedszkole.
7. Zgodnie ze specyfiką placówki w codzienny plan dnia włączone są zajęcia języka angielskiego

§ 22

1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora.
2. Ramowy rozkład dnia, podany do wiadomości rodziców, określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Przedszkolu oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 23

1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia, wycieczki).
2. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza oraz – w miarę możliwości - rodzice, w stosunku jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

§ 24

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i obierane z Przedszkola osobiście przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie, upoważnione przez rodziców.
2. Dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Przedszkola przez upoważniona osobę.
4. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.45.
5. Późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola (w trakcie lub poza czasem przeznaczonym w ramowym planie dnia na realizację podstawy programowej), lub nieobecność w danym dniu, powinny być zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.
6. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17.00

§ 25

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Przedszkola w następujących przypadkach:

1. Nieuiszczenie opłat za okres jednego miesiąca lub nieterminowego wnoszenia opłat przez rodziców;
2. Na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych);
3. Gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Przedszkola lub nauczycieli,
4. Po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej niezgłoszonej nieobecności dziecka,
5. Gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w Przedszkolu.

§ 26

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa Arkusz Organizacyjny.
3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i odbywania praktyk przez studentów studiów pedagogicznych.
4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w Przedszkolu określają umowy zawarte z pracownikami Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 27

1. Prawa i obowiązki nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu określają przepisy Prawa Pracy.
2. Nauczyciele mają prawo do:

a) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora,
b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach pracy,
c) do uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
d) do uczestniczenia w warsztatach, szkoleniach, projektach i konferencjach organizowanych przez ośrodki doskonalące warsztat pracy

3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

a) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami (opiekunami prawnymi);
b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej;
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
d) przeprowadzania w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
e) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich, a do końca 2013/2014 również dla dzieci 6 letnich.
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
g) udział w spotkaniach z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywającymi się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu;

4. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

a) respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka wobec każdego dziecka bez jakiejkolwiek dyskryminacji;
b) tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć dzieci zasad warunkujących jego bezpieczeństwo,
c) wychowywać dzieci w duchu tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej, poszanowania pracy i wytworów pracy,
d) organizować współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
e) zorganizować i przeprowadzić zajęcia koleżeńskie zgodnie z rocznym planem pracy,
f) organizować i prowadzić proces opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o podstawy programowe,
g) korzystać w realizacji procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego innowacyjnych i eksperymentalnych oraz dorobku naukowego pedagogów przeszłości z ukierunkowaniem na:

 • rozwijanie osobowości dziecka, jego talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,

 • rozwijanie szacunku dla praw człowieka i jego swobód,

 • rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka,

 • przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w uchu tolerancji i zrozumienia pokoju, równowartości płci oraz przyjaźni miedzy narodami,

 • rozwijania poszanowania środowiska naturalnego.

h) wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne,
i) prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z przepisami,
j) dążyć do rozwoju własnej osobowości przez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, poprzez uczestnictwo w formach proponowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli i podejmowaniu studiów,
k) efektywnie wykorzystywać czas z dziećmi
l) przestrzegać tajemnicy służbowej,
m) dbać o dobre imię wykonywanego zawodu i Przedszkola poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną,
n) tworzyć lub współtworzyć narzędzia badawcze będące miernikiem pracy własnej i pracy przedszkola,
o) wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych i związane z przygotowaniem się do zajęć z dziećmi.

§ 28

Na początku roku szkolnego Dyrektor powołuje Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwany dalej „Zespołem”. Koordynacją Zespołu zajmuje się osoba wyznaczona przez Dyrektora Przedszkola.

Do zadań członków Zespołu należy:

 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,

 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

 • dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, stosownie do potrzeb,

 • przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

 • opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

 • podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich Rodziców i nauczycieli,

 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, Rodziców i nauczycieli,

 • wspieranie Rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

 • współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizacje zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 29

Prawa i obowiązki pracowników obsługi oraz zasady ich zatrudniania określa osoba prowadząca, zgodnie z powszechnymi przepisami prawa pracy.

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW I ICH RODZICÓW

§ 30

1. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka
2. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.

§ 31

Dzieci mają prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
3. Życzliwego i przedmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
4. Korzystania z porady specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej za zgodą rodziców

§ 32

Do obowiązków dziecka w szczególności należą:

1. Szanowanie swojego kolegi oraz wytwory jego pracy;
2. Słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;
3. Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;
4. Szanowanie poglądów i przekonań innych osób;
5. Troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci;
6. Staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola;
7. Nie oddalanie się od grupy;
8. Zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

§ 33

1. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka,
2. Rodzice mają prawo do konsultacji z Nauczycielami, specjalistami pracującymi z dziećmi oraz Dyrektorem Przedszkola
3. Rodzice mogą przedstawiać swoje opinie i składać propozycje organizacji zajęć, spotkań czy wycieczek wspierających rozwój dzieci

§ 34

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartą z Przedszkolem umowę cywilno-prawną, oraz postanowień Statutu Przedszkola.
2. Zadaniem rodzica, jest wspieranie nauczycieli w celu rozwijania zdolności i umiejętności dzieci, a także w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
3. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców(opiekunów prawnych)dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera:

a) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej;
b) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka;
c) podpis rodzica (opiekuna prawnego).

4. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka/i. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka/i, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 35

Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:

1. Z opłat za usługi świadczone przez Przedszkole,
2. Jednorazowego wpisowego wpłacanego po zakwalifikowaniu dziecka nowo przyjętego do Przedszkola, nie podlegającego zwrotowi w przypadku rezygnacji z Przedszkola,
3. Z dotacji budżetu Miasta Rybnika, udzielanych według obowiązujących przepisów,
4. Ze środków przekazywanych oraz pozyskanych przez osobę prowadzącą Przedszkole
5. Z darowizn, odpisów podatkowych, zapisów spadkowych, projektów, subwencji, dotacji instytucji innych niż Urząd Miasta np. Urząd Pracy etc.

§ 36

Dopuszcza się pozyskiwanie środków finansowych na zakup materiałów i środków dydaktycznych ze sprzedaży fantów, losów a także rękodzieła wychowanków, rodziców i pracowników przedszkola, przy okazji organizacji kiermaszów przedświątecznych i festynów przedszkolnych.

§ 37

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole określa osoba prowadząca, z uwzględnieniem w szczególności następujących zasad:

1.Koszty obiadów w pełni pokrywają Rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka, koszty związane z pozostałymi posiłkami ponosi Przedszkole

2. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej
5. Statut wchodzi w życie z dniem 2 września 2013 roku, zastępując tym samym dotychczasowy.


Rybnik, 31 sierpnia 2013 r.

Zuzanna Wichrzycka